Algemene voorwaarden (nl)


1. Contactgegevens
Beaverart.be
Scherpe-Steenstraat 17/1
3990 Peer (B)
BTW BE0771.195.431
Tel +32/491520313

2. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, bestelling, factuur, … tussen Lavreys Chris en zijn klanten, voor zover er niet duidelijk en schriftelijk van afgeweken wordt door bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. De algemene voorwaarden van de klant worden hierbij duidelijk afgewezen.

3. Offertes en bestellingen
Offertes zijn 30 kalenderdagen geldig vanaf verzenddatum, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen tijdens deze periode zijn echter mogelijk door wettelijke bepalingen (bvb. Aanpassing BTW-tarief, enz), of extreme prijsschommelingen van de grondstoffen. Prijzen van samengestelde offertes kunnen niet gebruikt worden voor de prijsbepaling van een deel van de offerte.
Indien er wijzigingen aan een order gebeuren door de klant nadat deze verwerkt is door Lavreys Chris, kan er een kost van minimum 15€ doorgerekend worden voor administratieve aanpassingen.

4. Leveringstermijnen
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van deze bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling of opdracht kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen of diensten niet rechtvaardigen.

5. Overdracht van eigendom en risico
De geleverde goederen blijven eigendom van Lavreys Chris tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.
Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in ons magazijn. Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van ons magazijn, zelfs in geval van verkoop via “franco” levering. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.

6. Klachten
Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing van BeaverArt of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen of diensten te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.
Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen of diensten dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.
De eventuele terugzending van goederen zal slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke bevestiging van Lavreys Chris. Een voorwaarde hiertoe is dat de levering van de betreffende goederen gebeurd is binnen een termijn van 5 dagen vóór de retouraanvraag. Enkel goederen in onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden. De klant draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Lavreys Chris, worden de terugzendingskosten gedragen door de klant.
Bij betwisting van de levering, in geval van niet levering, onvolledige levering, enz. is de klant gerechtigd om het bewijs van levering op te vragen binnen 2 (twee) maand na bevestiging van bestelling. Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve levering van de goederen niet meer in vraag gesteld worden.
Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

7. Aansprakelijkheid
Indien de aansprakelijkheid van Lavreys Chris weerhouden zou worden ten gevolge van de niet-uitvoering of de wanuitvoering van huidige overeenkomst, aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat het totaal der vergoedingen een bedrag, gelijk aan 3 % van de prijs van de materialen die aan de oorzaak liggen van de schade, niet zal overschrijden.

8. Betalingsvoorwaarden
Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel, contant, netto en zonder korting ofwel 30dagen na factuurdatum indien dit vermeld is op de facturen.
In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 7% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag.
Elke betaling wordt door Lavreys Chris aangerekend op de oudste openstaande factuur.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Lavreys Chris zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.
In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30 % van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 30 %.

9. Solidariteit
Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

10. Milieu
Lavreys Chris kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen in het kader van milieuwetgeving van de klant. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving, waaronder wetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en milieutaks op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs.

11. Exlusieve bevoegdheid toepasselijk recht
Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van Hasselt. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Ieder geschil tussen de klant en Lavreys Chris wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

12. Online herroepingsrecht
De particuliere klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij/zij afziet van zijn/haar aankoop van stockartikelen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
In dat geval zendt de klant de gehele levering, in perfecte staat, en in de originele verpakking, samen met de afleveringsnota, terug naar Lavreys Chris. De klant bewaart het origineel bewijs van afgifte aan de transporteur.
Dit herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte artikelen, of voor B2B.
Het betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen na de verwerkingsdatum van de  annulering of ontvangst en nazicht van het geretourneerde artikel op de rekening van de klant teruggestuurd.
De kosten voor de terugzending zijn ten laste van de klant.

preloader